Tổng hợp đầy đủ bộ số đề từ 00 đến 99 và cách đánh dàn đề hiệu quả nhất

Nguồn gốc của bộ số đề từ 00 đến 99 như thế nào, xuất hiện từ bao giờ, vì sao nó lại có rất khó để giải thích. Song bộ số này gồm bao nhiêu số, cách chơi dàn đề ra sao hiệu quả, nên chơi bộ đề online hay truyền thống thì chúng tôi sẽ cung cấp đáp án đầy đủ dưới đây bạn nên tham khảo nhé!

Tổng hợp bộ số đề từ 00 đến 99

Tổng hợp bộ số đề từ 00 đến 99
Tổng hợp bộ số đề từ 00 đến 99

Bộ số đề từ 00 đến 99 có tổng cộng 100 bộ số. Khi chơi lô đề anh em được phép chọn một trong số các cặp số này. Để đảm bảo chắc thắng người chơi cần áp dụng phương pháp soi cầu, khoanh vùng những bộ số nào có khả năng ra cao nhất để chơi trong kỳ quay. Tổng hợp gồm các bộ số sau:

 • Bộ số 11 gồm: 00,05,50,55
 • Bộ số 01 gồm: 01,10,06,60,51,15,56,65
 • Bộ số 02 gồm: 02,20,07,70,52,25,57,75
 • Bộ số 03 gồm: 03,30,08,80,53,35,58,85
 • Bộ số 04 gồm: 04,40,09,90,54,45,59,95
 • Bộ số 05 gồm: 05,50,00,55
 • Bộ số 06 gồm: 06,60,01,10,56,65,51,15
 • Bộ số 07 gồm: 07,70,02,20,57,75,52,25
 • Bộ số 08 gồm: 08,80,03,30,58,85,53,35
 • Bộ số 09 gồm: 09,90,04,40,59,95,54,45
 • Bộ số 10 gồm: 10,01,15,51,60,06,65,56
 • Bộ số 11 gồm: 11,16,61,66
 • Bộ số 12 gồm: 12,21,17,71,62,26,67,76
 • Bộ số 13 gồm: 13,31,18,81,63,36,68,86
 • Bộ số 14 gồm: 14,41,19,91,64,46,69,96
 • Bộ số 15 gồm: 15,51,10,01,65,56,60,06
 • Bộ số 16 gồm: 16,61,11,66
 • Bộ số 17 gồm: 17,71,12,21,67,76,62,26
 • Bộ số 18 gồm: 18,81,13,31,68,86,63,36
 • Bộ số 19 gồm: 19,91,14,41,69,96,64,46
 • Bộ số 20 gồm: 20,02,25,52,70,07,75,57
 • Bộ số 21 gồm: 21,12,26,62,71,17,76,67
 • Bộ số 22 gồm: 22,27,72,77
 • Bộ số 23 gồm: 23,32,28,82,73,37,78,87
 • Bộ số 24 gồm: 24,42,29,92,74,47,79,97
 • Bộ số 15 gồm: 25,52,20,02,75,57,70,07
 • Bộ số 26 gồm: 26,62,21,12,76,67,71,17
 • Bộ số 27 gồm: 27,72,22,77
 • Bộ số 28 gồm: 28,82,23,32,78,87,73,37
 • Bộ số 29 gồm: 29,92,24,42,79,97,74,47
 • Bộ số 30 gồm: 30,03,35,53,80,08,85,58
 • Bộ số 31 gồm: 31,13,36,63,81,18,86,68
 • Bộ số 32 gồm: 32,23,37,73,82,28,87,78
 • Bộ số 33 gồm: 33,38,83,88
 • Bộ số 34 gồm: 34,43,39,93,84,48,89,98
 • Bộ số 35 gồm: 35,53,30,03,85,58,80,08
 • Bộ số 36 gồm: 36,63,31,13,86,68,81,18
 • Bộ số 37 gồm: 37,73,32,23,87,78,82,28
 • Bộ số 38 gồm: 38,83,33,88
 • Bộ số 39 gồm: 39,93,34,43,89,98,84,48
 • Bộ số 40 gồm: 40,04,45,54,90,09,95,59
 • Bộ số 42 gồm: 41,14,46,64,91,19,96,69
 • Bộ số 42 gồm: 42,24,47,74,92,29,97,79
 • Bộ số 43 gồm: 43,34,48,84,93,39,98,89
 • Bộ số 44 gồm: 44,49,94,99
 • Bộ số 45 gồm: 45,54,40,04,95,59,90,09
 • Bộ số 46 gồm: 46,64,41,14,96,69,91,19
 • Bộ số 47 gồm: 47,74,42,24,97,79,92,29
 • Bộ số 48 gồm: 48,84,43,34,98,89,93,39
 • Bộ số 49 gồm: 49,94,44,99
 • Bộ số 50 gồm: 50,05,55,00
 • Bộ số 51 gồm: 51,15,56,65,01,10,06,60
 • Bộ số 52 gồm: 52,25,57,75,02,20,07,70
 • Bộ số 53 gồm: 53,35,58,85,03,30,08,80
 • Bộ số 54 gồm: 54,45,59,95,04,40,09,90
 • Bộ số 55 gồm: 55,50,05,00
 • Bộ số 56 gồm: 56,65,51,15,06,60,01,10
 • Bộ số 57 gồm: 57,75,52,25,07,70,02,20
 • Bộ số 58 gồm: 58,85,53,35,08,80,03,30
 • Bộ số 59 gồm: 59,95,54,45,09,90,04,40
 • Bộ số 60 gồm: 60,06,65,56,10,01,15,51
 • Bộ số 61 gồm: 61,16,66,11
 • Bộ số 62 gồm: 62,26,67,76,12,21,17,71
 • Bộ số 63 gồm: 63,36,68,86,13,31,18,81
 • Bộ số 64 gồm: 64,46,69,96,14,41,19,91
 • Bộ số 65 gồm: 65,56,60,06,15,51,10,01
 • Bộ số 66 gồm: 66,61,16,11
 • Bộ số 67 gồm: 67,76,62,26,17,71,12,21
 • Bộ số 68 gồm: 68,86,63,36,18,81,13,31
 • Bộ số 69 gồm: 69,96,64,46,19,91,14,41
 • Bộ số 70 gồm: 70,07,75,57,20,02,25,52
 • Bộ số 71 gồm: 71,17,76,67,21,12,26,62
 • Bộ số 72 gồm: 72,27,77,22
 • Bộ số 73 gồm: 73,37,78,87,23,32,28,82
 • Bộ số 74 gồm: 74,47,79,97,24,42,29,92
 • Bộ số 75 gồm: 75,57,70,07,25,52,20,02
 • Bộ số 76 gồm: 76,67,71,17,26,62,21,12
 • Bộ số 77 gồm: 77,72,27,22
 • Bộ số 78 gồm: 78,87,73,37,28,82,23,32
 • Bộ số 79 gồm: 79,97,74,47,29,92,24,42
 • Bộ số 80 gồm: 80,08,85,58,30,03,35,53
 • Bộ số 81 gồm: 81,18,86,68,31,13,36,63
 • Bộ số 82 gồm: 82,28,87,78,32,23,37,73
 • Bộ số 83 gồm: 83,38,88,33
 • Bộ số 84 gồm: 84,48,89,98,34,43,39,93
 • Bộ số 85 gồm: 85,58,80,08,35,53,30,03
 • Bộ số 86 gồm: 86,68,81,18,36,63,31,13
 • Bộ số 87 gồm: 87,78,82,28,37,73,32,23
 • Bộ số 88 gồm: 88,83,38,33
 • Bộ số 89 gồm: 89,98,84,48,39,93,34,43
 • Bộ số 90 gồm: 90,09,95,59,40,04,45,54
 • Bộ số 91 gồm: 91,19,96,69,41,14,46,64
 • Bộ số 92 gồm: 92,29,97,79,42,24,47,74
 • Bộ số 93 gồm: 93,39,98,89,43,34,48,84
 • Bộ số 94 gồm: 94,49,99,44
 • Bộ số 95 gồm: 95,59,90,09,45,54,40,04
 • Bộ số 96 gồm: 96,69,91,19,46,64,41,14
 • Bộ số 97 gồm: 97,79,92,29,47,74,42,24
 • Bộ số 98 gồm: 98,89,93,39,48,84,43,34
 • Bộ số 99 gồm: 99,94,49,44.

>>> Xem thêm: Mách bạn cách các cao thủ soi cầu xsmb phổ biến nhất!

Hướng dẫn cách đánh dàn đề chắc thắng

Cần biết cách soi cầu trước khi đặt cược
Cần biết cách soi cầu trước khi đặt cược

Đánh dàn đề là gì? Là cách đánh nhiều số đề cùng một lúc. Đương nhiên những số đề này đã được chọn lọc, soi cầu trên cơ sở bộ số đề từ 00 đến 99 nói trên. Bản chất lô đề luôn chứa đựng yếu tố may rủi nhưng không hoàn toàn thế.

Theo chia sẻ của các cao thủ trong nghề, lô đề luôn xuất hiện một cách có quy luật. Vấn đề là bạn có phát hiện ra nó không, có nhận diện được dấu hiệu để chọn bộ số phù hợp nhất, có xác xuất trúng cao nhất không?

Đánh lô đề rõ ràng không thể dựa vào cảm tính. Bạn cần tính toán kỹ càng bằng cách sử dụng đồng thời nhiều phương pháp soi cầu khác nhau, chọn khung nuôi, số ngày nuôi cụ thể. Phải biết rõ mình sẽ nuôi dàn đề kia mấy ngày, cần chuẩn vị số vốn bao nhiêu thì đủ vào khung?

Chơi bộ số đề cần biết cách quản lý vốn
Chơi bộ số đề cần biết cách quản lý vốn

Đối với người chơi nào vốn nhỏ thì hãy chia nhỏ vốn đó ra mà nuôi. Tuyệt đối không dồn toàn bộ vốn mình có vào một con hay hai con duy nhất. Cách chơi này rất mạo hiểm vì có tới 100 bộ số nên khó tính toán nào chuẩn xác 100%. Bộ số bạn chọn có thể không về. Nếu vậy thì người chơi sẽ cụt vốn. Nói cách khác, mẹo chơi lô đề không ngoan là biết phân phối nguồn vốn và biết điểm dừng.

Nên chơi bộ đề online hay truyền thống

Chơi lô đề online an toàn, thuận tiện
Chơi lô đề online an toàn, thuận tiện

Bộ số đề từ 00 đến 99 gồm tới 100 lựa chọn. Nếu sử dụng cách chơi truyền thống xác xuất trúng sẽ rất thấp vì bạn không được hỗ trợ bởi các phần mềm thống kê xác suất, không được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. Hơn nữa, chơi lô đề truyền thống tỷ lệ ăn thấp hơn nhiều: đề 1 ăn 70 hoặc 1 ăn 80.

Mặt khác, lối chơi truyền thống không an toàn, thanh toán chậm, tốn kém thời gian và công sức chờ đợi. Ngược lại, chơi lô đề online tiện cả trăm đường. Bạn sẽ thấy tỷ lệ ăn lô hay ăn đề ở nhà cái đều cao hơn: Lô 1 ăn 98, 99. Một số web cá cược còn đưa ra con số cao hơn nữa để thu hút người chơi. Nhà cái K9WIN là một trong những sân chơi đưa ra tỷ lệ đổi thưởng cao nhất nhì thị trường.

Đặc biệt, chơi bộ số đề online tham gia linh hoạt mọi lúc mọi nơi. Hầu hết các nhà cái cung cấp trò này đều được cấp giấy phép hoạt động nên an toàn, công khai, minh bạch, đảm bảo thanh toán tiền bạc cho người chơi một cách sòng phẳng nhất. Nếu chơi truyền thống bạn phải đến trực tiếp tại đại lý để lấy tiền khi thắng cược không hề an toàn.

Còn với chơi online, nếu bạn trúng lô đề thì sau ít phút nhà cái sẽ chuyển tiền ngay vào tài khoản người chơi. Tất cả đều được thực hiện trực tiếp, không thông qua bên thứ 3 nên bảo mật và an toàn tuyệt đối.

Lợi ích khi chơi bộ số đề tại nhà cái K9WIN

K9WIN – nhà cái lô đề uy tín hàng đầu
K9WIN – nhà cái lô đề uy tín hàng đầu

>>> Xem thêm: Cầu bạch thủ miền Bắc – cách tính đơn giản và chắc ăn nhất

Hiện nay trên thị trường có rất nhà cái lô đề để bạn chọn lựa. Tuy nhiên, bên cạnh nhà cái uy tín, chất lượng không ít sân chơi hoạt động trá hình, bất hợp pháp. Nếu không may chơi ở nhà cái thiếu chuyên nghiệp thì nguy cơ bị bùng tiền, rò rỉ thông tin ra ngoài là khó tránh khỏi. Bởi thế, lựa chọn sân chơi chất lượng là điều hết sức quan trọng đối với các cược thủ lô đề.

Tham gia chọn bộ số đề từ 00 đến 99 tại nhà cái K9WIN bạn sẽ được đảm bảo tối đa mọi quyền lợi hấp dẫn của người chơi. Có thể kể đến như:

 • Tỷ lệ trả thưởng hấp dẫn nhất nhì thị trường: 1 ăn 99
 • Hệ thống bảo mật cao cấp, nói không với việc rò rỉ thông tin ra ngoài
 • Giao diện trò chơi đẹp mắt, khoa học, dễ sử dụng
 • Kênh giao dịch đa dạng, linh hoạt nên việc nạp hay rút tiền đều thuận lợi.
 • Nhiều khuyến mãi hấp dẫn, tỷ lệ hoàn trả tốt nên anh em không lo sạch túi
 • Dịch vụ chăm sóc chu đáo 24/7 nên mọi sự cố anh em gặp phải đều sẽ được giải quyết nhanh gọn.

Trên đây là tổng hợp bộ số đề từ 00 đến 99 anh em có thể tham khảo. Làm sao để chọn được con số đẹp trong bộ số đó? Chơi lô đề ở đâu an toàn, uy tín, chất lượng? Chỉ cần bạn truy cập vào web: http://k9winlink.com/ sẽ có đầy đủ câu trả lời. Chúc anh em may mắn.

Related posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *